۱۳۹۵-۰۴-۰۱

آموزش تنظیم مودم Linksys WAG120N

راهنمای تنظیم سریع: ۱. آدرس IP پیش فرض این مودم ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ و Subnet Mask آن ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰ است. این مقادیر قابل تغییر است اما در این راهنما […]