۱۳۹۶-۰۵-۲۲

نجات گوشی آب خورده با ۱۰ قدم اورژانسی!

نجات گوشی آب خورده با ۱۰ قدم اورژانسی! چه کارهایی را نباید بعد از آب خوردگی گوشی انجام دهیم؟ اگر گوشی شما در آب فرو رفت، […]